หลักเกณฑ์การโฆษณาของเว็บไซต์ Tigerder.com มีไว้เพื่อควบคุมการพิจารณาและการเผยแพร่โฆษณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน “ทางเว็บไซต์ Tigerder.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

โดยคำว่า “โฆษณา” หรือ “การลงโฆษณา ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หมายถึง บทความโฆษณา, ป้ายโฆษณา, ป้ายโฆษณาแบบเนทีฟ, ข้อความโฆษณา, ลิงก์โฆษณา และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดเตรียมโดยในนามของผู้ลงโฆษณา

 • ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาประเภทของโฆษณาที่จะได้รับการยอมรับและการแสดงผลบนเว็บไซต์ และโฆษณาที่ทางเว็บไซต์ยอมรับแล้วจะถือว่าเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ลงโฆษณา
 • ทางเว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาที่เข่าข่ายการโฆษณาประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะด้วยในกรณีใดก็ตาม)
  • โฆษณาที่เข้าข่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับการรับรอง, เป็นเท็จ, หลอกลวง, ใช้งานไม่ได้หรือไม่ได้ผล, ไม่มีสรรพคุณจริงตามที่กล่าวอ้าง และ/หรือมีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เหมาะสม ซึ่งทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ “อันตราย, “ไม่ได้ผล และ/หรือ “ไม่เหมาะสม
  • โฆษณาที่มีเนื้อที่บิดเบือน, น่าขบขัน, มีการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและโดยนัย หรือมีการโจมตีบุคคลหรือกลุ่มคนอาตามอายุ ชาติกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส ความพิการ หรือสถานอื่นใดที่ถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์นี้
  • โฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพนัน
  • โฆษณาที่เกี่ยวกับอาวุธ อาวุธปืน กระสุนปืน หรือดอกไม้ไฟ
  • โฆษณาที่เกี่ยวกับการจำลองข่าวหรือเหตุฉุกเฉิน
  • โฆษณาที่มีข้อความหรือภาพที่กะพริบหรือเป็นแบบแฟลช
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งมึนเมาอื่น ๆ ยาเสพติด และการใช้ยาสูบชนิดใดก็ตาม
  • ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาโฆษณาที่มีภาพอนาจาร
  • ข้อมูลที่ไม่มีมูลเหตุ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • เนื้อหาใด ๆ ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์โดนตรงหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
  • โฆษณาที่มีข้อความหรือภาพที่สื่อให้ถึงการโอ้อวดเกินจริง เช่น การลดน้ำหนักที่ไม่เหมือนใคร, สินค้าที่อ้างประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่กล่าวอ้างกวนจริง
  • โฆษณาที่เลียนแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลอกลวง หรือระบุการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ดึงดูดให้ผู้ใช้งานคลิกเพื่อหลอกให้คนเข้าชม
 • ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์แยกแยะความแตกต่างระหว่างโฆษณากับเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งโฆษณาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์จะได้รับการระบุอย่างชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ เช่น “โฆษณา, “สนับสนุนโดย, “โปรโมทโดย, “โดย (ชื่อผู้สนับสนุน), “จากสปอนเซอร์ของเรา, “Ad, “Advertisement, “From Our Advertiser, “Sponsored by, “Promoted by, “By (Sponsor’s Name) หรือข้อความอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันที่ระบุว่าโฆษณาถูกจัดทำโดยหรือในนามของผู้ลงโฆษณา
 • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองว่าโฆษณาจะแสดงผลได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดบนทุกแพลตฟอร์ม
 • เว็บไซต์รองรับโฆษณาจากบุคคลที่สาม (โฆษณาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คู่ค้าบนเว็บไซต์) ผ่านเครือข่ายโฆษณาต่าง ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองว่าโฆษณาจะแสดงผลได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดในทุกแพลตฟอร์ม
 • ผู้ลงโฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เพราะทางเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวใด ๆ ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานโฆษณาทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหากพบการละเมิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ ทางเว็บไซต์อาจพิจารณาถอดโฆษณาของผู้ลงโฆษณาออกจากเว็บไซต์
 • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ ยกเลิก หรือลบโฆษณาออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจ